Scroll Top

Disclaimer

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de website van Eurosprinter B.V. (Kamer van Koophandel te Amsterdam, 33264871), hierna te noemen Eurosprinter, verleent u hierbij toegang tot www.eurosprinter.nl, is onderworpen aan diverse voorwaarden. Gebruik van de website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel

Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan Eurosprinter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid

Eurosprinter is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website.

Intellectuele eigendomsrechten

De website is eigendom van Eurosprinter. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden en ons bedrijfslogo, behoren toe aan Eurosprinter of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurosprinter mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Koppeling naar websites van derden

Eurosprinter draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gekoppeld zijn aan de website, noch voor de informatie en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Eurosprinter aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurosprinter is framing en het maken van een hyperlink naar de website niet toegestaan.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Eurosprinter verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Eurosprinter aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Wijzigingen van deze voorwaarden

Eurosprinter behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn. Indien u direct op de hoogte gesteld wilt worden van wijzigingen op de website, kunt u zich kosteloos aanmelden via onze RSS-feeds.